element graficzny - koło żebate

Oferta Pracy

W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy osoby na stanowisko:

Elektromonter rozdzielnic niskiego napięcia

Miejsce pracy: WIRY /k POZNANIA

element graficzny - koło żebate

Zadania wykonywane na stanowisku:

 • montaż mechaniczny oraz elektryczny rozdzielnic i sterownic niskiego napięcia,
 • kontrola działania wykonanych rozdzielnic i szaf sterowniczych,
 • wykonywanie pomiarów elektrycznych rozdzielnic i kabli,
 • kontrola i prowadzenie weryfikacji konstrukcji wraz z niezbędnymi badaniami i testami,
 • uczestnictwo w odbiorach wykonanych prac oraz w uruchomieniach,
 • weryfikacja dokumentacji projektowej i zastosowanych rozwiązań w zakresie elektryki, automatyki budynkowej,
 • uczestnictwo w szkoleniach produktowych.

Wymagania:

 • wykształcenie zawodowe/ średnie – elektrotechnika,
 • uprawnienia w zakresie eksploatacji SEP „E” do wykonywania pomiarów instalacji do 1kV,
 • uprawnienia w zakresie dozoru SEP „D” do wykonywania pomiarów instalacji do 1kV,
 • umiejętność posługiwania się urządzeniami pomiarowych firmy SONEL oprogramowania Sonel PE5, Foton 2,
 • znajomość systemów rozdziału energii elektrycznej,
 • samodzielność oraz sumienność w realizacji powierzonych obowiązków,
 • umiejętność czytania projektów elektrycznych,
 • dobra organizacja czasu pracy, ustalenie priorytetów i samodzielność,
 • znajomość rynku urządzeń elektrycznych i oświetlania.

Co oferuje Werme?

 • stabilne zatrudnienie,
 • odpowiednie narzędzia do pracy,
 • wyzwania zawodowe i możliwość rozwoju,
 • szkolenia i treningi poszerzające wiedzę i umiejętności praktyczne,
 • przyjazną atmosferę pracy w profesjonalnym zespole.
Proszę wybrać plik
Informacja o Administratorze Danych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest WERME TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, z siedzibą w Poznaniu (61-441), ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000749959 posiadająca NIP: 7831729285, REGON: 362131440.


Kontakt:

Możesz się kontaktować z nami korespondencyjnie pod adresem: ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406, Poznań (61-441) lub mailowo: biuro@werme.pl.


Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Aby zagwarantować, że Twoje dane zawsze będą przetwarzane w sposób transparentny i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych przesyłając wiadomość na adres: inspektor@werme1234.pl (przed wysłaniem maila z adresu e-mail należy usunąć wszystkie cyfry).


Cel przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Twoje dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, będą przetwarzane przez nas na podstawie art. 6 ust. 1 (c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”) w celu przeprowadzenia obecnej rekrutacji.

Zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy, od osób ubiegających się o zatrudnienie, będziemy żądać podania danych osobowych obejmujących:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;
4) wykształcenie;
5) kwalifikacje zawodowe;
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Podania danych osobowych, o których mowa pkt 4-6, żądamy jedynie w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

Stosownie do art. 6 ust. 1 (a) RODO na podstawie Twojej zgody będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe inne niż te, które są nam niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, a które zostały nam przekazane dobrowolnie z Twojej inicjatywy w dokumentach aplikacyjnych, np. dotyczące Twoich pasji i zainteresowań.


Informacja o odbiorcach Twoich danych osobowych:

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe, jeśli będzie to konieczne do wykonywania naszych obowiązków jako pracodawcy. Będziemy przekazywać dane:

 • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, w tym: firmie obsługującej nasze systemy informatyczne


Okres przechowywania Twoich danych osobowych:

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji,  jednakże nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od otrzymania Twojego zgłoszenia.


Twoje prawa:

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Tobie, w granicach określonych w przepisach prawa oraz w stosownym przypadku, następujące prawa:
1. Prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także ograniczenia przetwarzania.
2. Prawo do żądania usunięcia swoich danych z wyjątkiem, gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez nas.
3. Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas na podstawie zgody lub przetwarzanych w związku z działaniami podejmowanymi przed zawarciem umowy, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
4. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody – prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez nas, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania tych danych przed cofnięciem zgody.
5. Prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów.
6. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.


Dobrowolność podania danych osobowych:

Podanie nam przez Ciebie Twoich danych osobowych w zakresie wskazanym w przepisach Kodeksu Pracy jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Niepodanie przez Ciebie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji może uniemożliwić nam rozpatrzenie Twojego zgłoszenia.


Nie przekazujemy Twoich danych osobowych pozyskanych w tracie procesu rekrutacji do państw trzecich a proces rekrutacji nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji na podstawie otrzymanych danych osobowych.

Jeśli chcesz/ potrafisz projektować, montować lub sprzedawać szafy rozdzielcze oraz systemy automatyki i sterowania, a obecnie nie mamy aktywnego ogłoszenia o pracę – wyślij swoje CV na adres: biuro@werme.pl